در ادامه این یادداشت آمده است؛

«باید اژدهای 7 سر فساد را با همه 1300 امضای طلایی اش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی ماندهو برای اصلاح فرآیندهای فسادزا است؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افرازی برای دستگاهها - که خود فسادی دیگر به حساب می آید - نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.»