هیئت وزیران با برگزاری گردهمایی بین المللی اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار در منطقه اکو و کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در چارچوب ریو +۲۰ برای زنان موافقت نکرد.

پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده راجع به برگزاری گردهمایی بین المللی اقتصاد سبز با تاکید بر نقش زنان و معیشت پایدار در منطقه اکو و کارگاه آموزشی اقتصاد سبز در چارچوب ریو +۲۰ برای زنان در جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷هیئت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

پیش از این، پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت مطرح و بررسی و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شد که در نهایت برگزاری آن مورد موافقت قرار نگرفت.

به گزارش مهر، ریو+۲۰ شکل کوتاه شده کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار است که از سال ۱۹۹۲ در شهر ریودژانیرو برزیل آغاز به کار کرده است و اهدافی ۲۱ گانه را برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن ۲۱ دنبال می کند.