متن این توییت به شرح زیر است:

لطفا مزاحم طلبه پلاکاردی نشوید فقط او را آگاه کنید که: ۱.«مذاکره» شعار هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی ایران نیست. مذاکره ابزاری است برای کسب منافع ملی در شرایط مناسب. ۲.«استخر فرح »یک دروغ ساخته شده برای یک موقعیت خاص بود و کاربرد عام ندارد. ۳. آنچه مهم است پاسخگویی پس از مرگ است.