این گزارش می افزاید: این واردات صرفا با ارائه اصل گواهی های مربوط از کشور مبدا و بازدید بازرسان در مرز ورودی، امکان پذیر خواهد بود.