عادل فردوسی پور به مرور بی انگیزه تر از همیشه انگار ۹۰ را اجرا می کند. دوشنبه شب فارغ از اینکه او به دلیل سانسور آیتم های مربوط به نساجی قائمشهر ، با کمی دلخوری و قهر ، آنتن را نیم ساعتی زودتر تحویل داد و بهانه آورد که آیتم آماده برای آن بخش ندارد ، شب خوبی هم در کنار بچه های تیمش پشت سر نگذاشتند.

در این شب بی از همیشه این دیالوگ های میان او و عوامل پشت صحنه اش رو آنتن رفت. سر و صداهای بلند و گاه بی دلیل و توضیحاتی که بلند بلند از پشت صحنه به عادل یا دیگر عوامل اجرایی می داد ، از ابتدایی ترین اصولی است که در برنامه سازی رعایت می شود اما عادل این هفته خیلی بیشتر از همیشه این آشفتگی را در استودیو برنامه اش داشت.