وزیر حمل و نقل ایتالیا "دانیلو تونینلی" روز دوشنبه اعلام کرد کشورش به کشتی "دیچیوتی" که پنج روز پیش پناهجویان را از آب های آزاد نجات داده بود، اجازه پهلو گرفتن در سیسیل را می دهد.

به گزارش رویترز، ورود این کشتی مهاجران به ایتالیا به مناقشه میان ایتالیا و کشور مالت بر سر مقصد این کشتی پایان می دهد.

کشتی دیچیوتی متعلق به گارد ساحلی ایتالیا، روز چهارشنبه ۱۹۰ پناهجو را از یک قایق مملو از مسافران غیرقانونی در دریا نجات داده بود. ۱۳ نفر از این افراد برای ارائه خدمات درمانی فوری به ایتالیا منتقل شده بودند، ولی ۱۷۷ نفر دیگر در آب های بین المللی سرگردان نگه داشته شده اند.

ایتالیا اصرار داشت که کشور مالت باید این افراد را بپذیرد، چرا که قایق پناهجویان ابتدا از حوزه استحفاظی آن کشور عبور کرده بود.  

ماتئو سالوینی، وزیر کشور دولت پوپولیست جدید ایتالیا پیش تر گفته بود که کشورش "تجارت کثیف مهاجران غیرقانونی" را متوقف خواهد کرد.