در این مطلب آمده است:

مدیرکل زندان‌های استان تهران: بقایی در صحت کامل است. 

ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ... 

الف) نرخ عدس به زودی کاهش پیدا می‌کند. 

ب) رشد درختان در بهار آینده بهتر می‌شود. 

ج) افشاگری خون مردم پایین می‌آید. 

د) هر سه گزینه فوق بی‌ربط و غلط است.