براساس ماده ۳۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شعبه (رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان) موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات رییسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

به موجب این ماده اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش تایید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه‌ی گزارش برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس را بدین شرح اصلاح کردند: چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس شورای اسلامی مطرح و عدله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود.

به موجب این مصوبه نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن این‌که می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می‌شود. چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد رییس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

طبق اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹۲ مکرر ۲ نیز مقرر شد در صورتی که گزارش کمیسیون دارای موارد متعدد باشد برای هر یک از موارد به تفکیک رای‌گیری می‌شود.