دکتر کیانوش جهانپور - مشاور اطلاع رسانی رییس سازمان غذا و دارو در این باره افزود: اینکه هنوز برخی تعریف بیماری خاص و تفاوت آن را از بیماری نادر نمی‌دانند، اینکه هنوز تفاوت سرطان و بیماری‌های صعب العلاج را از بیماری خاص نمی‌دانند، اینکه نمی‌دانند مصادیق بیماری‌های خاص را قانونگزار تعیین می‌کند و اینکه هر حرفی و هر ناروایی برای ارضای شخصی و نفسانی گفته شود و اینکه ابایی از در زمین دشمن بازی کردن و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند نداشته باشیم، به احوال شخصیه و تقوای افراد باز می‌گردد و ملک و ملت با وجود برخی دوستان، نیاز چندانی به دشمن نخواهد داشت.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی همچنین افزود: در جای دیگری بحث اثربخشی داروهای شیمی درمانی را افرادی مطرح کرده‌اند و از این گفته‌اند که مطالعات حیوانی و سلولی و بالینی داروهای شیمی درمانی تولید داخل را ندیده‌ایم، گویی که ادعای کشف و یا اختراع داروی جدید کموتراپی در ایران شده و مولکولی دولوپ شده که عزیزان ما منتظر مطالعات حیوانی و سلولی آن هستند! در این موارد باید قضاوت را به اهل فن واگذار کرد و پرسید و ارزش این گفتار و آشنایی گوینده با روال کارآزمایی بالینی و تایید داروهای مشابه‌سازی شده و ... از همین کلمات مشخص هست.