گویا مساله حضور زنان در ورزشگاه ها تا حدودی در حال حل شدن است...

مسیر ویژه برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی ساخته می شود