خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد. بر این اساس یک فرد و سه شرکت به موجب برنامه تحریم‌های کره شمالی هدف قرار گرفته‌اند.

دو شرکت از سه شرکت تحریم شده در ارتباط با برنامه تحریم‌های کره شمالی، در چین و روسیه قرار دارند.

خزانه داری آمریکا یک شرکت تجاری مستقر در چین و شرکت تابعه آن در سنگاپور و نیز یک شرکت روس و رئیس روس آن را تحریم کرد.