ساخت کنسول بازی وطنی و بحران موسسات مالی و اعتباری در کنار فرار به کانادا سوژه اصلی فتوطنز «بی قانون» است.

رانت خواری و کنسول بازی ایرانی