از ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها اینچنین برمی آید که مجمع عمومی را می توان به عنوان مهم ترین رکن سازمان ها تلقی کرد و به رغم اهمیت آن، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تا کنون از یک شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره منسجم و یکنواخت در سراسر کشور برخوردار نبوده اند. لذا این شیوه نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقی ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون(اصلاحی ۱۳۹۴) توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

همچنین از مهم ترین نکات این شیوه نامه به موارد زیر می توان اشاره کرد:

۱- در سه فصل (۱-تعاریف، ۲-تشکیل مجامع و۳- شرایط دعوت و نحوه اداره مجمع) و ۲۲ ماده تدوین شده است.

۲- فصل اول مختص تعاریف است.

۳- در فصل دوم، تشکیل مجمع، جلسات مجمع، نحوه دعوت به مجمع، شرایط رسمیت مجمع، آگهی های مجمع و نحوه اظهار نظر در خصوص عملکرد هیات مدیره و بودجه و تراز نامه تبیین شده است.

۴- در فصل سوم، نحوه اداره مجمع، وظائف هیات رئیسه موقت و اصلی، شرایط انتخاب آنان، ناطقان مجمع، مستندات مجمع، وکالت در مجمع، نحوه رای گیری، نحوه انتخاب بازرس و جزئیات آن، دستور جلسه، اعلام تنفس در مجمع، نحوه رسیدگی به بودجه و ترازنامه و صورت جلسه مجمع تبیین شده است.

از آنجا که در هر قانونی فقط احکام به تصویب می رسد و آیین نامه نیز در مقام بیان و به صورت کلی توسط هیئت دولت در همان چارچوب تصویب می شود، در نبود شیوه نامه تکلیف بسیاری از جزئیات روشن نبود.

ابلاغ این شیوه نامه که با اذن قانون گذار و دولت صورت گرفته است چالش هایی را که مجمع عمومی سازمان ها با آن در برگزاری روبه رو بوده حل خواهد کرد و مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، نیازمند شیوه نامه ای بود که در آن جزئیاتی را که برگزاری هر مجمعی در این سطح از حرفه مندان نیاز داشته، تبیین کند تا این جلسات بتواند نمادی از نظم، مهندسی و در شأن اعضای سازمان ها باشد.