سیّدمحمّدصادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان طی نامه ای به وزیر کشور از دستور وی مبنی بر عدم واگذاری سالن وزارت کشور به احزاب انتقاد کرد.

خرازی در این نامه با اشاره به نقش دولت و وزارت کشور در حمایت از احزاب از این که با وجود واگذاری سالن وزارت کشور به کنسرت‌ها و برنامه های فرهنگی، وزارت کشور از واگذاری این سالن به احزاب و تشکل‌های سیاسی خودداری می‌کند انتقاد کرد و خواهان برداشتن این تبعیض شده است.