واشنگتن امروز در بیانیه ای «قاسم عبدالله علی احمد» (Qassim Abdullah Ali Ahmed) را به فهرست تروریست‌ های جهانی این کشور افزود.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: «قاسم عبدالله علی احمد» بر اساس بند ۱(b) دستور اجرائی شماره ۱۳۲۲۴ در فهرست تروریست‌ های جهانی (SDGT) قرار گرفته و بر این اساس تحریم هائی علیه وی به اتهام مخاطره به انجام اَعمال تروریستی اِعمال می شود!

در ادامه این بیانیه وی ساکن ایران و رهبر گردان های «سرایا الاشتر» (AAB) بحرین در ایران نامبرده شده و ادعا شده است که برای این گروه تسلیحات ارسال می کند!

با اِعمال تحریم مذکور، وی نمی تواند داد و ستدی با نظام مالی آمریکا داشته و نیز نهادهای دولتی آمریکا، مبنایی قانونی برای اقدام علیه وی خواهند داشت.