محسن پورسیدآقایی در نشست خبری امروز خود به خبرنگاران هم گفت تمام کامیونهایی که در سطح تهران تردد می کنند باید از ابتدای آبان ماه علاوه بر داشتن بارنامه الکترونیک، در سایتی که به این منظور تعیین شده، مسیر و مبدا و مقصد خود را مشخص کنند در غیر این صورت توسط ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف می شوند.