آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق الیاس مژده‌جو (قطعی)

پرداخت مبلغ ۱/۵۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۱/۵۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق شاهین سعیدی 

پرداخت مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)