دومین فهرست اعلام شده ازسوی سازمان سینمایی شامل رقم بودجه سازمان سینمایی و لیست پرداختی‌های سازمان طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موسسه رسانه‌های تصویری، موزه سینما  و موسسه هنر و تجربه است.

ادامه عملکرد حمایتی سازمان سینمایی (طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) از همین طریق منتشر می‌شود.

31