قیمت انواع خودرو دوگانه سوز در بازار به شرح زیر است:

18-8-12-133018465960_435