اگر انتقال مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ۲۶ ساله تیم ملی ایران به ترابوزان اسپور نهایی شود، این تیم در فصل آتی ۳ بازیکن ملی پوش ایران (وحید امیری، مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی) را در ترکیب خود خواهد داشت . رفتن این ۳ بازیکن به تیم ملی ایران در زمان مسابقات تهدیدی برای باشگاه ترکیه ای به شمار می آید.