مصوبه مجلس ایران برای منطبق کردن مدیریت مالی و بانکی ایران با استانداردهای جهانی، گروه اقدام مالی (FATF) که توسط گروهی از دولت ها برای مبارزه با تامین مالی تروریسم اتخاذ شده است، می باشد.

رویترز می نویسد: این قانون برای خارج کردن ایران از لیست سیاه موثر خواهد بود و نبود این قانون در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری خارجی در کشور را با مشکل مواجه کرده بود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تایید این نهاد نظارتی را برای تصویب قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.

نمایندگان تندرو مجلس با این مصوبه مخالف بودند و استدلال شان این بود که این قانون مانع ارسال کمک به نیروهای مقاومت خواهد بود.

سرمایه گذاران خارجی تصویب مقررات بین المللی FATF در نظام بانکی کشورها را به عنوان یک ضرورت برای سرمایه گذاری می دانند.