محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: تغییر در بازار ارز تابع یک بسته نمی‌شود و بسته جدید ارزی دولت نمی‌تواند تغییرات ملموسی را ایجاد کند.

وی افزود: متغیرهای مهمی اعم از داخلی، خارجی و روانی در به هم ریختگی بازار تاثیر بسزایی داشته است، این وضعیت موجود را نمی‌توان با یک بسته و آن هم بسته سیاستی که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، تغییر داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: ضروری بود که دولت در کنار بسته جدید ارزی بسته‌های دیگری را هم تدارک می‌دید، معتقدم تا بسته‌های دیگر در کنار این بسته جدید ارزی قرار نگیرد، شاهد تاثیر مثبت در بازار نخواهیم بود، این بسته برای مقابله با وضعیت موجود در بازار ارز کافی نیست و همچنین ناقص است.