یکی از لذیذترین و سیرکننده ترین غذاهای کروکدیل ها، فیل های بخت برگشته هستند و کروکدیل هنگام شکار ترجیح می دهد ابتدا به سراغ فیل های جوان و کم سن و سال برود.ش