برخی از آنان "دزدخانه بر" یعنی دزدانی که یک خانه را در نظر می‌گرفتند و پس از آشنایی با وضعیت آن خانه از قبیل تعداد اتاقها، جمعیت خانه و غیره در زمان مناسب دست به سرقت آن خانه می‌زدند. البته هر کدام از این دزدان نیز به نوعی اثاث خانه علاقه مند بودند، برخی فقط فرش، برخی طلا و جواهرات را انتخاب می‌کردند.

سرقت

گروهی دیگر از دزدان به "جیب‌ بر" معروف بودند و کار آنان فقط در خیابانها و معابر بودکه کیف پول عابران را می‌دزدیدند. برخی دزدان "کف‌ رو" بودند و با ترفندهایی پول از دست مردم می‌ زدند و آخرین مدل، دزدان "دخل زن" بودند که با سرگرم کردن دکاندار نفر دوم دخل وی را خالی می‌کرد.

از دزدان نامی دوره قاجار نیز می‌توان به اسم چند نفر آنان اشاره کرد: احمد یک دست، حسن سیمرغ، اصغر میمون و غلام چپول. البته اینان با رؤسا و اعضای نظمیه و تامینات سر و سری داشتند و چه بسا اموال مسروقه مردم که در خانه سران تامینات یافت می‌ شد.

منبع:سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر