مراجع عظام تقلید در مراسم غبار روبی حرم امام رضا (ع) شرکت کردند