بانک ملی اعلام کرد: حسب اعلام بانک مرکزی، نرخ فروش مسکوک یک بهار آزادی"تصویر حضرت امام (ره)" در طرح پیش فروش ودیعه ای با عاملیت بانک ملی ایران، در تاریخ امروز پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ ، مبلغ ۲۸ میلیون ریال اعلام شد.