هر از گاهی برخی هواپیماها دچار نقص فنی یا سانحه هوایی می شوند و انتظار می رود مسافران لحظات ترسناکی را داخل هواپیما سپری کنند.

در این فیلم اتفاقی متفاوت را از لحظه سر خوردن هواپیما ایلیوشین ۷۶ روی باند فرودگاه مشاهده می کنید.