در سالن اصلی یکی از فرودگاه های هلند ساعتی نصب شده است که در ظاهر یک کارگر داخلش قرار دارد و دائم آن را تمیز می کند اما در واقع تصاویر موجود، شبیه سازی بیش نیستند.