مینا آندریوا، سخنگوی کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه شرکت‌های اروپایی آزادند درباره حضور یا عدم حضور در ایران تصمیم بگیرند، گفت: اتحادیه اروپا، قوانین مسدودساز تحریمی را به منظور حمایت از شرکت‌های این اتحادیه در برابر آثار فرا سرزمینی تحریم‌های آمریکا فعال کرده است.

او افزود: طبق قوانین مسدودساز، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا آزادند کسب و کارهای خودشان را همان‌طور که مناسب می‌بینند و مطابق با قوانین این اتحادیه و قوانین ملی پیش ببرند.