عکس یادگاری رئیس جمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار

عکس یادگاری رئیس جمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار