با توجه به چابکی و بازیگوش بودن این حیوان، و تغییر مکان سریع آن از نقطه ای به نقطه دیگر و عبور از میان درختان و چند منزل مسکونی، در نهایت آتش نشانان موفق شدند در قسمت پارکینگ یک ساختمان مسکونی میمون بازیگوش را بدون کمترین آسیبی صید کرده و برای انتقال به محیط زیست، به ایستگاه منتقل کنند.

18-8-8-132445171 (2)