محسن مهاجرانی فرزند عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد اصلاحات از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.