ظهر چهارشنبه دود غلیظی آسمان باقرشهر در جنوب تهران را فراگرفت.

گفته می شود این دود مربوط به آتش سوز مجتمع بزرگ صنعتی صدرا پالایشگاه تهران است.