علی ربیعی وزیر کار هم در پاسخ به اتهامات مطرح شده درباره پزشکیان و دختر او بیان کرد: دختر ایشان خیلی قبل از من این شغل را داشته‌اند. ایشان یک دختر شاگرد اول از یک دانشگاه معتبر است و به حضور من ارتباطی ندارد.