او گفت: وی این پیشنهاد را داد تا دهانم قرص باشد و گزارش استان‌های پایلوت را برای مجلس و کمیسیون اجتماعی ارائه ندهم.

محسنی بندپی به اتهام پرداخت رشوه توسط نماینده سلسله در جلسه استیضاح ربیعی واکنش نشان داد و گفت:عدم انتصاب فرد پیشنهادی رستمیان دلیل طرح این اتهامات بود. فردی که آقای رستیمان به عنوان مدیر برای بهزیستی استان معرفی کرده بود فاقد شاخص‌های لازم بوده و در کمیته انتصابات رای لازم را کسب نکرد