حسین مقصودی از استیضاح‌کنندگان وزیر کار بعد از نطق خود و هنگامی که به صندلی‌اش برمی‌گشت با میرزایی‌نیکو درگیری لفظی پیدا کرد .

این درگیری با وساطت تابش و امیرآبادی خاتمه یافت.