در نامه سفارت کشورمان به سردبیر روزنامه مذکور با اشاره به اینکه ادعای مذکور یک ادعای ساختگی و دست‌کاری خبری است، درخواست شده است آن روزنامه از تکرار ادعاهای کلیشه‌ای و دروغ که هدف آنها توسعه ایران‌ستیزی است، اجتناب کند.

سفارت کشورمان همچنین اعلام کرده است که حقوق قانونی ایران برای پیگیری موضوع از کانال‌های مناسب و استفاده از ابزارهای حقوقی برای جبران خسارت وارده به چهره ایران را حفظ خواهد کرد.