یافته‌های آماری یکی از مراکز معتبر نظرسنجی کشور که در مرداد ماه امسال انجام شده است، بیانگر این است که تنها ۱۲.۳ درصد از مردم ایران بر این باور هستند که تغییر اعضای کابینه، می‌تواند به عنوان راهکاری در جهت برون‌رفت از شرایطی فعلی موثر باشد.

بر پایه نتایج این نظرسنجی، ۵۲ درصد از مردم ایران معتقدند اقدام مجلس برای استیضاح وزرا، در شرایط فعلی کشور در برون‌رفت از وضعیت موجود، تاثیر کم و خیلی کمی دارد در حالی که ۳۳ درصد از پرسش‌شوندگان بر این باور هستند که اقدام مجلس در استیضاح وزرا به میزان زیاد و خیلی زیاد در بهبود اوضاع فعلی تاثیر دارد.

همچنین ۶۴ درصد از پرسش‌شوندگان اعتقاد داشته‌اند که ارتباط نزدیک‌تر وزرا و مسئولان با مردم، می‌تواند به میزان زیاد و خیلی زیاد در آرامش فضای روانی جامعه تاثیر داشته باشد، در حالی که تنها ۲۷ درصد از مخاطبان این نظرسنجی، به تاثیر کم و خیلی کم این عامل اعتقاد داشتند.