مصطفی سلیمی، شهردار منطقه ۳ شهرداری تهران با حکم سید محمدعلی افشانی، شهردار پایتخت جایگزین مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران منصوب شد.