ضرغامی: حداقل انتظار عمومی این بود که رئیس جمهور به دلیل افزایش بی سابقه بهای ارز و گرانی، از مردم عذرخواهی کند