قیمت هر قطعه سکه تمام با تصویر امام در محدوده سه میلیون و صدهزار تومان تا سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در محدوده دو میلیون و هشتصد هزار تومان تا سه میلیون و صد هزار تومان است.

قیمت فروش هر قطعه نیم سکه در صرافی ها یک میلیون و پانصد و پنجاه و ربع سکه هفتصد و هشتاد هزار تومان است.