همچنین. نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند.

همچنین محمدجواد ابطحی با فریادهای خود با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد.