در پی آخرین جلسه شورای عالی کار که با موضوع بررسی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار شد، مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد و راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بررسی و به شورای عالی کار ارائه بدهد.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با زمان تشکیل این کمیته گفت: طبق پیگیری و گفتگوی تلفنی که صبح روز شنبه (۱۳مرداد ماه) با احمد مشیریان (معاونت محترم روابط کار وزیر و دبیر شورایعالی کار) داشتم، کمیته دستمزد در اوایل هفته آتی تشکیل جلسه خواهد داد.

وی افزود: طرح استیضاح وزیر عامل اصلی تاخیر در تشکیل این کمیته است و گفته برخی دوستان مبنی بر منتفی شدن تشکیل این کمیته و انصراف از ادامه پیگیری افزایش قدرت خرید کارگران صحیح نیست.

براساس محاسباتِ اعضای کارگری شورای عالی کار، تاکنون قدرت خرید دستمزد ۹۷ به میزان چهل و هشت درصد کاهش یافته است. دولتی‌ها و کارفرمایان نیز این محاسبات را پذیرفته‌اند.