کیم جونگ اون که از اواخر ژوئن از حدود ۲۰ سایت و کارخانه در استان پیونگان شمالی، استان یانگانگ، استان همگیونگ شمالی و استان گانگوون بازدید کرده است روز گذشته از یک کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا دیدن کرد.

  روزنامه حزب حاکم کارگران کره‌شمالی موسوم به رودونگ سینمون با پوشش خبر بازدید کیم از  کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا گزارش داد این نشان‌دهنده عشق او به مردم به‌رغم موج گرما است.  

در این گزارش آمده است: چقدر از اینکه لباس‌های او (کیم جونگ اون) خیس عرق شده انگار باران باریده، گریه کردیم!

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا

تصاویر : بازدید رهبر کره شمالی از کارخانه تولید اتوبوس‌های برقی و تراموا