درخواست احمدی نژاد برای تجمع علیه دولت

صفحه اول روزنامه سازندگی با کاریکاتور احمدی نژاد