این منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: فرد مذکور قبلا از کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری بوده، تسویه حساب کامل کرده و در دولت دوازدهم هیچ مسوولیتی در هیچیک از معاونت‌ها و زیر مجموعه‌های دفتر و نهاد ریاست جمهوری نداشته است.