روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری فهرست اعلام شده رقم بودجه سازمان سینمایی و لیست پرداختی‌های سازمان طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موسسه رسانه‌های تصویری و موزه سینما را منتشر کرد.

رقم بودجه سازمان سینمایی ( طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ) و لیست پرداختی های سازمان به دیگر موسسات تابعه از همین طریق به مرور منتشر می شود.

جدول بودجه سازمان سینمایی