این نشریه افزود: هدف از تلاش های کوشنر حذف کامل مسئله آوارگان از مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی هاست.

فارن پالسی تأکید کرد کوشنر به دنبال حذف کامل سازمان امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل «آنروا» است زیرا عامل اساسی ادامه پیدا کردن مسئله آوارگان فلسطینی است.

به گزارش این نشریه، تاکنون پیش نویس دو قانون در این باره در کنگره آمریکا هم مطرح شده است.