هردیا که اذعان دارد برخی مشتریان ابتدا باور نمی‌کردند او بتواند مثل هر آرایشگر ماهری مو‌های آن‌ها را کوتاه کند می‌گوید برخی هستند که وقتی مرا می‌بینند چندان راضی نیستند که مو‌های خود را به من بسپارند، اما وقتی پایان کار را می‌بینند واقعا زبانشان بند می‌آید. هردیا که برادرش نیز قبل از وی به حرفه آرایشگری اشتغال داشت در این حرفه چنان مهارت یافته است که حتی در مسابقات نیز مشارکت کرده است.