ارزش سهام در بورس عربستان سعودی دوازده میلیارد ریال سعودی (بیش از سه میلیارد دلار) کاهش یافت.

بر این اساس، سقوط پی در پی شاخص بورس ریاض باعث شده است ارزش سهام در این بازار در یک ماه گذشته دوازده میلیارد ریال سعودی کاهش یابد. بورس عربستان در ماه گذشته بیشترین کاهش ماهانه را در سه سال گذشته تجربه کرد.